Regulamin Zakupów w Galerii DreamArt

Wstęp

Galeria DreamArt to portal internetowy zajmujący się organizowaniem i pośrednictwem sprzedaży Przedmiotów wytwarzanych przez artystów, projektantów i twórców rękodzieła artystycznego zwanych dalej Twórcami. Przedmioty, do momentu ich wysłania do klienta, pozostają w pracowni Twórcy i stanowią jego własność.
Właścicielem sklepu internetowego Galeria DreamArt jest firma Rękodzieło Artystyczne Anna Skuczyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Przemyskiej 12d/4; NIP 739-100-69-14; Regon 221585334, reprezentowana przez Annę Skuczyńską.
Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z witryny DreamArt i ma charakter umowy pomiędzy właścicielem Galerii DreamArt a wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami. Użytkownik korzystający z serwisu Galerii DreamArt jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania poniższego Regulaminu i wszystkich zawartych w nim postanowień. 

Definicje

 • Galeria DreamArt, zwana również DreamArt lub Galeria, to serwis internetowy prowadzony przez firmę Rękodzieło Artystyczne Anna Skuczyńska.
 • Przedmiot - produkt, towar, rzecz, praca lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Galerii DreamArt.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z DreamArt.
 • Zarejestrowany Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprawnie przeszła proces rejestracji w DreamArt, posiada konto poczty elektronicznej i ma możliwość kupowania Przedmiotów w DreamArt.
 • Twórca (zwany również artystą, projektantem) – Zarejestrowany Użytkownik, który został przyjęty do grona Twórców DreamArt i ma możliwość wystawiania i sprzedaży swoich prac w Galerii DreamArt.
 • Sprzedający - Twórca, oferujący poprzez DreamArt Przedmioty na sprzedaż.
 • Kupujący - Zarejestrowany Użytkownik, podejmujący działania zmierzające do nabycia Przedmiotu poprzez DreamArt.
 • Sprzedaż - procedura prowadząca do sprzedaży, czyli do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym (Zarejestrowanym Użytkownikiem) a Sprzedającym (Twórcą). Sprzedaż przeprowadzana jest drogą elektroniczną poprzez serwis DreamArt na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1. Prawa i obowiązki Użytkownika

1.1 Użytkownik Galerii DreamArt musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z DreamArt pod opieką prawnego opiekuna.

1.2 Zarejestrowany Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowość danych podanych przy rejestracji, utrzymania w tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się w Galerii DreamArt oraz za wszelakie działania powstałe poprzez jego konto.

1.3 Użytkownik korzystający z DreamArt nie może naruszać prawa i działać na szkodę Galerii ani innych Użytkowników DreamArt. Nie może też utrudniać lub destabilizować działania serwisu.

1.4 Użytkownik/Kupujący nie może sugerować ani nakłaniać Twórcy do sprzedaży z pominięciem Galerii DreamArt.

1.5 Użytkownik nie może poprzez DreamArt wysyłać spamu (niezamówionych, niechcianych informacji) do innych Użytkowników.

1.6 Użytkownik zezwala Galerii DreamArt na publikowane zamieszczonych opisów i komentarzy w DreamArt i na innych stronach należących do firmy Rękodzieło Artystyczne Anna Skuczyńska.

1.7 W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu konto może zostać zablokowane bądź usunięte.

1.8 Rejestrując się w Galerii DreamArt, Użytkownik potwierdza, że rozumie oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Prawa i obowiązki DreamArt

2.1 DreamArt dba o dobór Twórców, jakość wystawianych w serwisie Przedmiotów i rzetelność ich opisu. DreamArt nie ponosi jednak odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność lub jakość wystawianych Przedmiotów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Twórców.

2.2 Galeria DreamArt nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników Galerii DreamArt oraz za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich postanowień umów. DreamArt nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy kupna-sprzedaży. Nie ponosi także odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.3 DreamArt zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i ograniczenia dostępu do serwisu dowolnym Użytkownikom bez podania przyczyny oraz do usunięcia wszystkich danych dotyczących działania Użytkownika w serwisie (m.in. historii zakupów, przedmiotów i komentarzy) oraz podjęcia kroków uniemożliwiających korzystanie z serwisu w przyszłości.

2.4 DreamArt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu powstałe z przyczyn niezależnych (np. awarie sprzętu, łącz, oprogramowania, klęski żywiołowe, strajki, itp.), a także za wszelkie szkody Użytkowników spowodowane umieszczeniem na stronach serwisu nieprawidłowych informacji oraz za sposób wykorzystywania serwisu przez Użytkowników. 

3. Rejestracja

3.1 Użytkownik oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.

3.2 W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając:  adres e-mail oraz nazwę, pod którą osoba rejestrująca się zamierza występować w DreamArt oraz hasło.

3.3 W procesie składania zamówienia Użytkownik podaje imie i nazwisko oraz pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione Przedmioty.

3.4 W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Użytkownik.

3.5 DreamArt zastrzega sobie prawo do żądania uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych. DreamArt może od tego uzależnić rejestrację i umożliwienie dostępu do serwisu.

3.6 Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez DreamArt w celu rejestracji, obsługi sprzedaży, polepszenia jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

3.7 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji bądź zażądania zaprzestania ich przetwarzania. 

4. Zasady zakupów

4.1 Sprzedaż ma charakter otwarty - ceny widniejące przy produktach, których dotyczą, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na www.galeriadreamart.eu. Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich lub w euro i są cenami brutto. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.2 Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony Przedmiot w terminie 7 dni roboczych od dnia zamówienia (liczy się data wpływu zamówienia), chyba że strony ustaliły inaczej.

4.3 Sprzedający zobowiązany jest przesłać na adres Kupującego Przedmiot sprzedaży w ciągu 48 godzin od otrzymania od DreamArt informacji o otrzymaniu wpłaty od Kupującego. Brane pod uwagę są tylko dni robocze.

4.4 Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni podlegają anulowaniu (nie są realizowane). W takim wypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do wysłania Przedmiotu.

4.5 W przypadku kilkukrotnego nieopłacenia w terminie złożonych zamówień, DreamArt zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z niektórych przywilejów i funkcji serwisu. Odebranie przywilejów może polegać m.in. na ograniczeniu możliwości składania kolejnych zamówień z usunięciem konta włącznie.

5. Płatności

5.1 W Galerii DreamArt można dokonać płatności poprzez:

 • System płatności PayPal,
 • Transferuj.pl (system szybkich przelewów),
 • Karty kredytowe (za pośrednictwem Transferuj.pl)
 • Przelew tradycyjny na konto bankowe:
 • Rękodzieło Artystyczne
  Anna Skuczyńska
  Gdańsk
 • mBank
 • 93 1140 2004 0000 3302 7412 2773  (PLN)

5.2 Koszty związane ze zleceniem przelewu za zamówienie ponosi Kupujący - również w przypadku zamówień opłacanych przelewem z zagranicznych banków. Kwota wpływającą na konto DreamArt musi być równa kwocie określonej w zamówieniu. 

6. Przesyłka

6.1 Zakupione i opłacone Przedmioty są wysyłane w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia środków płatniczych na konto DreamArt lub uzyskania statusu "opłacone" w systemie Transferuj.pl lub Pay Pal. Uwzględniane są tylko dni robocze (bez sobót, niedziel, świąt).

6.2 Przesyłka priorytetowa, polecona, wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej dociera zwykle do adresata w ciągu 2-4 dni, przesyłka kurierska dociera zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu, przy czym DreamArt nie ma wpływu na pracę firm realizujących dostawę.

6.3 DreamArt umożliwia wysyłkę Przedmiotów zarówno na terytorium Polski jak i za granicę. Jednakże ceny za przesyłkę podane w DreamArt dotyczą terytorium Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej, cena każdorazowo będzie ustalana indywidualnie, w zależności od sposobu, wielkości zamówienia jak i kraju odbiorcy.

6.4 Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi w przypadku zwrotu Przedmiotu. Koszty te są jednak zwracane w przypadku uzasadnionej Reklamacji. 

7. Zwroty

7.1 Zgodnie z polskim prawem Kupujący może zrezygnować, odstąpić od zawarcia umowy zawieranej na odległość, w ciągu
14 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Zwracany Przedmiot musi spełnić następujące warunki: 

 • musi być czysty, pozbawiony zapachów (np. perfum) i nie nosić żadnych śladów użycia,
 • nie może być uszkodzony ani niekompletny,
 • musi być zapakowany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

7.2 O chęci zwrotu Kupujący musi poinformować na piśmie, np. mailowo, Twórcę i DreamArt nie później niż 10 dni od otrzymania przesyłki. E-mail zawierający „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, numer zamówienia, nazwę Przedmiotu, numer paragonu lub rachunku i numer konta bankowego Kupującego, na które ma zostać dokonany zwrot środków płatniczych. Wzór oświadczenia prześlemy  na e-maila na życzenie klienta.

7.3 Do zwracanego Przedmiotu należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę, jeśli była wystawiona na życzenie klienta. Jeżeli była wystawiona faktura, to Kupujący ma obowiązek odesłania Sprzedającemu podpisanej faktury korygującej.

7.4 Zwracany Przedmiot odpowiednio opakowany i zabezpieczony należy odesłać na adres nadawcy listem poleconym, paczką poleconą lub kurierem. Ryzyko i koszty związane ze zwrotem ponosi Kupujący zwracający Przedmiot. Przedmiot musi być odesłany niezwłocznie po zgłoszeniu chęci zwrotu. DreamArt nie odbiera przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem należności przy odbiorze.

7.5 Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto bankowe Kupującego, w terminie do 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Sprzedającego zwrotnej przesyłki zawierającej: zwracany Przedmiot, wypełniony i podpisany oryginał „Oświadczenia od odstąpieniu od umowy” oraz oryginał paragonu/faktury. W przypadku, gdy na zakupiony Przedmiot została wystawiona faktura, termin 7 dni liczony jest od daty odesłania przez Kupującego podpisanej faktury korygującej. DreamArt odsyła pieniądze Kupującemu po uzyskaniu od Twórcy informacji o otrzymaniu kompletnej przesyłki zwrotnej. DreamArt wykonuje przelewy - zwroty na konta w polskich bankach bezpłatnie. W przypadku banku zagranicznego wszelkie koszty banków, w tym banku korespondencyjnego, pokrywa Kupujący.

7.6 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

7.7 Zwrotowi nie podlegają:

 • Przedmioty wykonane na indywidualne zamówienie,
 • Przedmioty, w których na życzenie Kupującego dokonano zmian: materiałów, rozmiaru itp.,
 • Przedmioty uszkodzone,
 • Przedmioty noszące ślady użytkowania,
 • Przedmioty niekompletne,
 • Przedmioty odesłane bez paragonu, rachunku, faktury (o ile taki był dołączony),
 • Przedmioty, które Kupujący chciałby zwrócić po upływie 14 dni od daty ich otrzymania.

8. Reklamacje

8.1 Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady, powinien niezwłocznie skontaktować się z DreamArt poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej: imię, nazwisko Kupującego, numer zamówienia, nazwę Przedmiotu i dokładny opis stwierdzonej wady. Ponieważ DreamArt tylko pośredniczy w sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, to nie jest ona stroną postępowania reklamacyjnego. Umożliwi ona jednak kontakt Kupującego ze Sprzedającym w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych. Kwestie te, związane z zakupionym Przedmiotem, powinny być rozwiązywane przez strony umowy, czyli przez Sprzedającego i Kupującego. W wyjątkowych przypadkach DreamArt może jednak rozstrzygać spory dotyczące jakości przedmiotu transakcji.

8.2 W przypadku niedostarczenia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej.

8.3 W przypadku niedostarczenia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.

8.4 W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy) wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) Przedmiotu ponosi Kupujący, chyba że błędy w adresie były popełnione ze strony Sprzedającego adresującego przesyłkę. 

9. Wiadomości

9.1 DreamArt umożliwia komunikację pomiędzy Kupującymi i Sprzedającymi poprzez system wiadomości. System ten ma na celu usprawnienie procesu negocjacji i obsługi składanych poprzez serwis zamówień i nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jednocześnie przypomina się, że nie można sugerować ani nakłaniać Użytkownika do kupna/sprzedaży poza serwisem DreamArt.

9.2 Ze względu na rolę systemu wiadomości oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa działania DreamArt, administracja serwisu ma prawo do przeglądania, moderowania oraz modyfikowania wszelkich wysyłanych za pośrednictwem tego systemu informacji.

10. Prywatność i poufność

10.1 Kupujący, korzystając z oferty sklepu internetowego DreamArt, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.06.1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

10.2 Dane osobowe są przetwarzane przez DreamArt w celach związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.3 Dane poszczególnych Użytkowników DreamArt nie będą udostępniane osobom trzecim. Wyjątek stanowi zażądanie takich danych przez podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

10.4 DreamArt ma prawo do wykorzystywania adresów IP internautów odwiedzających strony DreamArt w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do analiz statystycznych.

11. Prawa autorskie

11.1 Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych DreamArt, w tym do logo Galeria DreamArt i innych elementów layoutu strony internetowej, przysługują DreamArt. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych należących do DreamArt, chyba że DreamArt wyrazi zgodę na ich wykorzystanie.

11.2 Zamieszczenie materiałów, np. komentarzy, opinii w DreamArt jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik, umieszczając w DreamArt jakiekolwiek materiały, zamieszcza je wyłącznie na własną odpowiedzialność. DreamArt nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników.

11.3 Użytkownik wyraża zgodę na dowolne użytkowanie zamieszczonych przez niego treści i materiałów przez DreamArt oraz powiązane z DreamArt strony internetowe i media tradycyjne.

12. Postanowienia końcowe

12.1 DreamArt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez konieczności indywidualnego powiadomienia klientów. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień przekazanych do realizacji.

12.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz O odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Drodzy Klienci,
oczekujemy na wasze uwagi, szczególnie te krytyczne, które pozwolą nam usprawnić sklep i sprawić, aby był dla was przyjazny i łatwy w obsłudze.